Tải xuống Bắt đầu với Hướng dẫn Microsoft Access 2010

Microsoft đã phát hành một gói bài viết và hướng dẫn để giúp người dùng nhanh chóng làm việc hiệu quả với Access 2010. Một số bài viết, hướng dẫn, video và bài thuyết trình hữu ích được bao gồm trong gói Bắt đầu với Access 2010 miễn phí này.

Vì Office Access 2010 trông rất khác so với Access 2003, Microsoft cũng đã thêm Di chuyển sang Access 2010 từ hướng dẫn Access 2003 trong gói. Bạn cũng có thể tìm thấy bản trình bày đào tạo và những gì mới trong Access 2010 trong gói này. Dưới đây là danh sách các mặt hàng trong gói này:

# Truy cập cơ sở dữ liệu 2010

# Hướng dẫn truy cập 2010 (.exe)

# Bắt đầu với Access 2010

# Di chuyển sang Access 2010

# Trình bày đào tạo

# Có gì mới trong Access 2010

Bạn cũng có thể muốn tải xuống bắt đầu với hướng dẫn Microsoft Office 2010.

Tải xuống Bắt đầu với Gói Microsoft Access 2010